2024 8th International Conference on Civil Architecture and Structural Engineering (ICCASE 2024)

Technical Program CommitteeCommittee

Technical Program Committee Chairs

Prof. Feng Liu, Guangdong University of Technology刘  锋 教授,广东工业大学
Prof. Jinyuan Liu Toronto Metropolitan University刘金元 教授,多伦多大都会大学


Technical Program Committee Members

Senior Engineer Linwang Su, CCCC Fourth Harbor Engineering Institute Co., Ltd.苏林王 正高级工程师,中交四航工程研究院有限公司
Senior Engineer Pingshan Chen, CCCC Fourth Harbor Engineering Institute Co., Ltd.陈平山  正高级工程师,中交四航工程研究院有限公司
Senior Engineer Zhijun Liu, CCCC Fourth Harbor Engineering Institute Co., Ltd.刘志军  高级工程师,中交四航工程研究院有限公司

Senior Engineer Zongjie An, Shenzhen Modern City Architectural Design Co.Ltd.

安忠杰 高级工程师,深圳市现代城市建筑设计有限公司        

Prof. Bing Bai, Beijing Jiaotong University      

白  冰  教授,北京交通大学        

Assoc. Prof. Xiaoyu Bai, Qingdao University of Technology白晓宇  副教授,青岛理工大学
Assoc. Prof. Yulei Bai, Beijing University Of Technology      白玉磊  副教授,北京工业大学      
Prof. Xiaohua Bao, Shenzhen University包小华  教授,深圳大学      
Dr. Jun Bi, Nanjing Tech University毕  骏   博士,南京工业大学      
Prof. Wengui Cao, Hunan University曹文贵  教授,湖南大学      
Prof. Zhangnv Zeng, Henan University of Technology      曾长女  教授,河南工业大学      
Prof. Fusheng Zha, Hefei University of Technology      查甫生  教授,合肥工业大学      
Prof. Jinjian Chen, Shanghai Jiao Tong University      陈锦剑  教授,上海交通大学      
Assoc. Prof. Keping Chen, Central South University陈科平  副教授,中南大学      
Prof. Rui Chen, Harbin Institute of Technology, Shenzhen      陈  锐  教授,哈尔滨工业大学(深圳)      
Prof. Xiaoping Chen, Jinan University      陈晓平  教授,暨南大学      
Prof. Xingzhou Chen, Xi’an University of Science and Technology陈兴周  教授,西安科技大学      
Prof. Wenwu Chen, Lanzhou University      谌文武  教授,兰州大学      
Prof. Chunyi Cui, Dalian Maritime University      崔春义  教授,大连海事大学      
Assoc. Prof. Beibing Dai, Sun Yat-sen University      戴北冰  副教授,中山大学      
Prof. Guoliang Dai, Southeast University      戴国亮  教授,东南大学      
Prof. Xuanming Ding, Chongqing University      丁选明  教授,重庆大学      
Assoc. Prof. Youkou Dong, China University of Geosciences (Wuhan)董友扣  副教授,中国地质大学(武汉)      
Assoc. Prof. Qinwen Du, Chang' an University      杜秦文  副教授,长安大学      
Prof. Yanjun Du, Southeast University      杜延军  教授,东南大学      
Assoc. Researcher Yumin Du, Northwestern Polytechnical University

杜昱民  副研究员,西北工业大学        

Prof. Tianhui Fan, South China University of Technology

樊天慧,教授,华南理工大学        

Lecturer Deluan Feng, Guangdong University of Technology冯德銮  讲师,广东工业大学      
Prof. Yong Feng, Henan University of Technology  冯  永   教授,河南工业大学      
Prof. Hongmei Gao, Nanjing Tech University高红梅  教授,南京工业大学      
Prof. Weiming Gong, Southeast University龚维明  教授,东南大学      
Lecturer Xing Gong, Guangdong University of Technology龚  星  讲师,广东工业大学      
Assoc. Prof. Kai Gu, Nanjing University      顾  凯   副教授,南京大学      
Prof. Wei Guo, Tianjin University      郭  伟   教授,天津大学      
Prof. Yongchang Guo, Guangdong University of Technology

郭永昌  教授,广东工业大学        

Prof. Yuancheng Guo, Zhengzhou University


Assoc. Prof. Zejun Han, Guangdong University of Technology      

郭院成  教授,郑州大学 

  

韩泽军  副教授,广东工业大学

Associate Researcher Huan He, Southeast University何  欢  副研究员,东南大学      
Prof. Jian Ji, Hohai University姬  建  教授,河海大学      
Prof. Tong Jiang, North China University of Water Resources and Electric Power姜  彤  教授,华北水利水电大学      
Associate Researcher Yan Jiang, Guangdong Research Institute of Water Resources and Hydropower姜  燕  副研究员,广东省水利水电科学研究院      
Prof. Chong Jiang, Central South University蒋  冲  教授,中南大学      
Lecturer Mingjie Jiang, Guangxi University      蒋明杰  讲师,广西大学      
Prof. Gangqiang Kong, Hohai University      孔纲强  教授,河海大学      
Prof. Liang Kong, Qingdao University of Technology孔  亮  教授,青岛理工大学      
Assoc. Prof. Hailei Kou, Ocean University of China寇海磊  副教授,中国海洋大学      
Prof. Diyuan Li, Central South University      李地元  教授,中南大学      
Assoc. Prof. Jiale Li, Hebei University of Technology李家乐  副教授,河北工业大学      
Prof. Jinhui Li, Harbin Institute of Technology, Shenzhen李锦辉  教授,哈尔滨工业大学(深圳)      
Prof. Lihua Li, Hubei University of Technology李丽华  教授,湖北工业大学      
Prof. Lianxiang Li, Shandong University      李连祥  教授,山东大学      
Assoc. Prof. Weichao Li, Tongji University李卫超  副教授,同济大学      
Prof. Xia Li, Southeast University      李  霞  教授,东南大学      
Prof. Yurun Li, Hebei University of Technology李雨润  教授,河北工业大学      
Prof. Yuanhai Li, China University of Mining and Technology (Xuzhou)李元海  教授,中国矿业大学(徐州)      
Prof. Shihua Liang, Guangdong University of Technology梁仕华  教授,广东工业大学      
Prof. Hang Lin, Central South University      林  杭   教授,中南大学      
Assoc. Prof. Peiyuan Lin, Sun Yat-sen University林沛元  副教授,中山大学      
Prof. Yuliang Lin, Central South University      林宇亮  教授,中南大学
Assoc. Prof. Chao Liu, Guangzhou University刘  超   副教授,广州大学      
Prof. Donghai Liu, Tianjin University      刘东海  教授,天津大学      
Prof. Hai Liu, Guangzhou University      刘  海  教授,广州大学      
Prof. Junwei Liu, Qingdao University of Technology刘俊伟  副教授,青岛理工大学      
Assoc. Prof. Kaiwen Liu, Southwest Jiaotong University刘凯文  副教授,西南交通大学      
Assoc. Researcher Qingbing Liu, China University of Geosciences (Wuhan)刘清秉  副研究员,中国地质大学
Prof. Run Liu, Tianjin University刘  润  教授,天津大学      
Prof. Xianshan Liu, Chongqing University      刘先珊  教授,重庆大学      
Prof. Yongjian Liu, Guangdong University of Technology刘勇健  教授,广东工业大学      
Prof. Mengmeng Lu, China University of Mining and Technology (Xuzhou)卢萌盟  教授,中国矿业大学(徐州)      
Dr. Zhao Lu, The Hong Kong University of Science and Technology

陆  钊,博士,香港科技大学

Assoc. Prof. Congshuang Luo, Henan University Of Urban Construction罗从双  副教授,河南城建学院
Assoc. Prof. Qingzi Luo, Guangdong University of Technology

罗庆姿  副教授,广东工业大

Prof. Jianbing Lv, Guangdong University of Technology吕建兵  教授,广东工业大学      
Prof. Guoxiong Mei, Hohai University      

梅国雄  教授,河海大

Assoc. Prof. Linlong Mu, Tongji University      木林隆  副教授,同济大学      
Prof. Huafu Pei, Dalian University of Technology裴华富  教授,大连理工大学      
Assoc. Prof. Feifan Ren, Tongji University任非凡  副教授,同济大学      
Assoc. Prof. Xiang Ren, Xi' an University of Science and Technology任  翔   副教授,西安科技大学      
Prof. Xiusong Shi, Hohai University      石修松  教授,河海大学      
Prof. Hongyan Shi, Guangdong University of Technology史宏彦  教授,广东工业大学      
Assoc. Prof. Jiangwei Shi, Hohai University      史江伟  副教授,河海大学      
Prof. Dong Su, Shenzhen University      苏   栋  教授,深圳大学      
Assoc. Prof. Liqiang Sun, Tianjin University

孙立强  副教授,天津大学        

Prof. Liang Tang, Harbin Institute of Technology唐  亮  教授,哈尔滨工业大学      
Assoc. Prof. Lei Su, Qingdao University of Technology苏  雷  副教授,青岛理工大学      
Prof. Liyuan Tong, Southeast University      童立元  教授,东南大学      
Assoc. Prof. Yixian Wang, Hefei University of Technology汪亦显  副教授,合肥工业大学      
Prof. Chenghua Wang, Tianjin University      王成华  教授,天津大学      
Prof. Dongxing Wang, Wuhan University      王东星  教授,武汉大学
Prof. Dong Wang, Ocean University of China      王  栋  教授,中国海洋大学      
Assoc. Prof. Lei Wang, Anhui University Of Science & Technology王  磊  副教授,安徽理工大学      
Assoc. Prof. Wanying Wang, Guangdong University of Technology王婉莹  副教授,广东工业大学      

Assoc. Prof. Yonghong Wang, Qingdao University of Technology

王永洪  副教授,青岛理工大学

Senior Engineer Zhongwei Wang, Shenzhen Modern City Architectural Design Co.Ltd.    

王仲威  高级工程师,深圳市现代城市建筑设计有限公司        

Assoc. Prof. Yong Wen, Zhongkai University of Agriculture and Engineering温  勇  副教授,仲恺农业工程学院
Prof. Wenbin Wu, China University of Geosciences (Wuhan)吴文兵  教授,中国地质大学(武汉)      
Prof. Yang Wu, Guangzhou University吴  杨  教授,广州大
Prof. Yonghong Wu, Kunming University of Science and Technology吴永红  教授,昆明理工大学      

Chief Engineer Houbing Xing , CSCEC4 Civil Engineering Co.Ltd.

幸厚冰  总工程师,中建四局土木工程有限公司        

Prof. Yang Xiao, Chongqing University      肖  杨  教授,重庆大学      
Prof. Zhijun Xu, Henan University of Technology      徐志军  教授,河南工业大学      
Prof. Jiang Xu, Chongqing University      许  江  教授,重庆大学      
Prof. Zhenhao Xu, Shandong University      许振浩  教授,山东大学      
Prof. Yiguo Xue, Shandong University      薛翊国  教授,山东大学
Prof. Changbin Yan, Zhengzhou University      闫长斌  教授,郑州大学      

Prof.Rongtao Yan, Guilin university of technolog        

颜荣涛 教授,桂林理工大学        

Lecturer Binbin Yang, Xuchang University杨滨滨  讲师,许昌学院      
Senior Engineer Guanghua Yang, Guangdong Research Institute of Water Resources and Hydropower      

杨光华  正高级工程师,广东省水利水电科学研究院        

Prof. Junjie Yang, Ocean University of China      杨俊杰  教授,中国海洋大学      
Prof. Minghui Yang, Hunan University杨明辉  教授,湖南大学      
Lecturer Shangchuan Yang, Southwest Jiaotong University杨尚川  讲师,西南交通大学      
Prof. Xueqiang Yang, Guangdong University of Technology杨雪强  教授,广东工业大学      
Assoc. Prof. Zhongnian Yang, Qingdao University of Technology      

杨忠年  副教授,青岛理工大学        

Prof. Zhongxuan Yang, Zhejiang University      杨仲轩  教授,浙江大学      
Prof. Jiangtao Yi, Chongqing University      易江涛  教授,重庆大学      
Assoc. Prof. Junhong Yuan, Inner Mongolia University      原俊红  副教授,内蒙古大学      
Prof. Bingxiang Yuan, Guangdong University of Technology      

袁炳祥  教授,广东工业大学        

Dr. Chunshun Zhang, Monash University      张春顺  博士,澳大利亚莫纳什大学      
Lecturer Hao Zhang, Shanghai Normal University      张  浩  讲师,上海师范大学      
Assoc. Prof. Jianlong Zhang, Guangdong University of Technology      张建龙  副教授,广东工业大学      
Prof. Jingke Zhang, Lanzhou University      张景科  教授,兰州大学
Prof. Junwen Zhang, China University of Mining and Technology (Beijing)张俊文  教授,中国矿业大学(北京)
Assoc. Prof. Lijuan Zhang, Guangdong University of Technology张丽娟  副教授,广东工业大学      
Prof. Liaojun Zhang, Hohai University张燎军  教授,河海大学      
Assoc. Prof. Ling Zhang, Hunan University      张  玲  副教授,湖南大学      
Prof. Mingyi Zhang, Qingdao University of Technology      张明义  教授,青岛理工大学      
Prof. Qianqing Zhang, Shandong University      张乾青  教授,山东大学      
Assoc. Prof. Sulei Zhang, Qingdao University of Technology      张素磊  副教授,青岛理工大学      
Assoc. Prof. Wei Zhang, South China Agricultural University      张  巍  副教授,华南农业大学      
Assoc. Prof. Xiaoling Zhang, Beijing University Of Technology      张小玲  副教授,北京工业大学      
Assoc. Prof. Yaguo Zhang, Chang' an University      张亚国  副教授,长安大学      
Prof. Yongjun Zhang, Qingdao University of Technology      张拥军  教授,青岛理工大学      
Prof. Wengang Zhang, Chongqing University      仉文岗  教授,重庆大学      
Assoc. Prof. Heng Zhao, Hunan University      赵  衡  副教授,湖南大学
Assoc. Researcher Yanru Zhao, Shenzhen University      赵燕茹  副研究员,深圳大学
Prof. Gang Zheng, Tianjin University      郑  刚  教授,天津大学
Prof. Dequan Zhou, Changsha University of Science & Technology      周德泉  教授,长沙理工大学
Prof. Feng Zhou, Nanjing Tech University      周  峰  教授,南京工业大学      
Assoc. Prof. Haizuo Zhou, Tianjin University      周海祚  副教授,天津大学      
Researcher Hang Zhou, Chongqing University      周  航  研究员,重庆大学      
Prof. Qizhi Zhu, Hohai University      朱其志  教授,河海大学      
Prof. Haiyang Zhuang, Nanjing Tech University      庄海洋  教授,南京工业大学      
Prof. Yan Zhuang, Southeast University庄  妍  教授,东南大学      

Assoc. Prof. Xinjun Zou, Hunan University

邹新军  副教授,湖南大学      


Prof. Fadi HAGE CHEHADE, Lebanese University, Lebanon

Assoc. Prof. Haran Pragalath, British Applied College, Umm Al Quwain, UAE.

Assoc. Prof. Ramadhansyah Putra Jaya, Universiti Malaysia Pahang, Malaysia

Assoc. Prof. Dr. Mohammad Arif Kamal, Architecture Section Aligarh Muslim University, India

Asst. Prof. Abdollah Tabaroei, Eshragh Institute of Higher Education, Iran

Dr. S. M. Anas, Department of Civil Engineering, Jamia Millia Islamia (A Central University), India

Lecturer, Gunalan Vasudevan, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology, Malaysia

Dr. Huzaifa bin Hashim,University of Malaya,Malaysia

Dr. Ng Chiew Teng,Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
Dr. Chin Chee Loong,Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia
Dr. ONN CHIU CHUEN, University of Malaya, Malaysia
Dr. SUHANA BINTI KOTING, University of Malaya, Malaysia
Dr. YAP SOON POH, University of Malaya, Malaysia
Dr. ABHIJITH R, Federal Institute of Science and Technology, India